Образование за рубежом

6.6. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти

Скидання стічних вод у водні об’єкти відноситься до одного з видів спеціального водокористування і здійснюється на основі дозволу, видаваного місцевими органами екологічної безпеки. Відведення стічних вод у водні об’єкти регламентується нормами гранично припустимих скидань речовин (ПСР). ПСР — це максимально припустима маса речовини, що відводиться зі стічними водами в одиницю часу, що дозволяє забезпечити дотримання норм якості води в контрольному створі водного об’єкта для найгірших умов водокористування. ПСР установлюється для кожного випуску стічних вод у водний об’єкт. ПСР для кожного показника якості води визначається як добуток максимальної годинної витрати стічних вод на його гранично припустиме значення:

де Спдс — гранично припустиме значення показника, г/м3; Qст — максимальна годинна витрата стічних вод, м3/година.

Розрахунок Спдс базується на наступних методологічних положеннях:

 1. Спдс розраховується для найгірших умов водокористування. Вони характеризуються наступними параметрами:

  • розрахункова витрата водотоку відповідає максимальній середньомісячній витраті року 95% водної забезпеченості для нерегульованих водостоків або мінімальній гарантованій витраті через греблю — для регульованих;

  • значення показника у фоновому створі (фонова концентрація) визначається розрахунковим шляхом як статистично обґрунтована верхня межа можливих середніх значень;

  • норми якості води в контрольному створі повинні дотримуватися в найбільш забрудненій частині потоку;

 2. відповідно до «Правил охорони поверхневих вод від забруднення поворотними водами» (1999) ПСР установлюються для визначення необхідного ступеня очищення стічних вод, що скидаються у водні об’єкти за умови дотримання нормативів екологічної безпеки водокористування;

 3. якщо фонова концентрація за якими-небудь показниками не задовольняє нормам якості води, те Спдс повинно бути забезпечене безпосередньо в стічній воді;

 4. розрахункова величина Спдс не повинна перевищувати фактично досягнуту (проектну) величину концентрації;

 5. випуск стічних вод у межах риси населеного пункту допускається у виняткових випадках, у цьому випадку екологічні норми якості води повинні дотримуватися в самих стічних водах;

 6. відповідно до Правил (1999) для міських стічних вод, що пройшли повне біологічне очищення, установлені наступні Спдс: ПСР5 — не більш 15 г/м3, ХПК — не більш 80 г/м3, зважених речовин — не більш 15 г/м3; скидання інших забруднюючих речовин нормується виходячи з умов дотримання досягнутої категорії якості води водного об’єкта;

 7. якщо скидання стічних вод відбувається в межах населеного пункту, але здійснюється через ефективний випуск, що розсіює, то ПСР повинний забезпечити дотримання норм якості води в зоні початкового розведення випуску, що розсіює;

 8. якщо природна якість водного об’єкта (природне тло) за окремими показниками перевищує ПСР, то величини ПСР повинні забезпечувати збереження фонового стану водного об’єкта.

Вихідними даними для розрахунку ПСР є: тип водного об’єкта — приймача стічних вод; розрахункове значення фонової концентрації; кратності розведення стічних вод, що відповідають найгіршим гідрологічним умовам; тип випуску стічних вод; місце розташування випуску; фактичні (проектні) значення концентрації в стічній воді; затверджена максимальна годинна витрата стічних вод.

Як приклад розглянемо методику розрахунку Спдс для зосередженого випуску промислового підприємства, розташованого в межах риси населеного пункту. Скидання стічних вод здійснюється у водостік.

Відповідно до методичного положення 5) норми якості води повинні дотримуватися в самій стічній воді. Відповідно до методичного положення 2) ці норми повинні відповідати вимогам екологічної безпеки комунально-побутового водокористування. Згідно з цими нормами в стічній воді повинні виконуватися наступні умови:

 1. величина БПКповн, ХПК, мінералізації і концентрації для речовин 3 і 4 класів небезпеки повинні відповідати нормативним значенням, приведеним у «Загальних вимогах до якості поверхневих вод» (ВІД) і в переліку гранично припустимих концентрацій речовин, приведеному в «Санітарних правилах і нормах охорони поверхневих вод від забруднення» (СанПиН 4630-88), тобто або , де - розрахункова концентрація, установлена для ПДС.

  Відповідно до методичного положення 4) величина Спдс не повинна перевищувати фактично досягнуту (проектну) концентрацію (Сст) нормованої речовини в стічних водах, що скидаються:

  (1)

  Виходячи з цього, можна записати:

 2. для речовин 1 і 2 класів небезпеки норми якості будуть дотримані в самій стічній воді, якщо виконується співвідношення:

  (2)

  Очевидно, що для кожної речовини Спдс складає частку свого ПДК, тобто:

  (3)

  де Kі< 1.

  Обмеження (1) може бути приведене до виду:

  (3)

  З (2) випливає, що

  (3)

  якщо ця умова не суперечить співвідношенню (4).

Таким чином, значення Спдс визначається співвідношенням (3), у якому значення Kі повинні задовольняти обмеженням (4) і (5). З урахуванням цих обмежень величини Kі повинні підбиратися таким чином, щоб досягнення норм ПДС вимагало мінімальних витрат.