Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

3.14. Організаційна система керування

Відповідно до законодавства України керування екологічною безпекою здійснюють обласні, міські і районні ради народних депутатів, їхній виконавчий і розпорядницький органи (місцеві органи влади) і спеціально уповноважені державні органи.

До спеціально уповноважених державних органів відносять:

 • органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів (обласні керування екологічної безпеки, міські і районні екологічні інспекції), що входять у систему Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України;

 • міські і районні санітарно-епідеміологічні станції Міністерства охорони здоров’я України;

 • органи по використанню й охороні водних ресурсів Державного комітету України по водних ресурсах;

 • органи по використанню й охороні земельних ресурсів Державного комітету України по земельних ресурсах;

 • органи геологічного контролю Державного комітету України по геології і використанню надр;

 • органи гірського нагляду Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

 • лісову охорону Міністерства лісового господарства України.

Місцеві органи влади в межах своєї компетенції:

 • дають згоду на розміщення на підвідомчій території підприємстві й організацій;

 • затверджують проекти планування і забудови населених пунктів, їхні генеральні плани і схеми промислових вузлів;

 • видають і скасовують дозволи на спеціальне використання місцевих природних ресурсів;

 • організують розробку і затверджують місцеві екологічні програми;

 • затверджують ліміти викидів в атмосферу, скидань стічних вод і розміщення відходів;

 • організують збір, переробку, утилізацію і поховання промислових і побутових відходів;

 • погоджують плани роботи підприємств і організацій по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів;

 • організують вивчення навколишнього природного середовища;

 • надають підприємствам, організаціям і громадянам інформацію про стан навколишнього природного середовища і захворюваності населення;

 • здійснюють контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;

 • обмежують, припиняють або припиняють господарську діяльність підприємств і організацій у випадках порушення ними природоохоронного законодавства;

 • організують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварій і стихійних лих.

Організаційні функції керування природокористуванням у міському середовищі здійснюють відділи екології при міськвиконкомах. Звичайно вони входять до складу керування по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству.

Спеціально уповноважені державні органи в межах своєї компетенції:

 • здійснюють керування і контроль за використанням і охороною атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, земель, надр, лісів;

 • видають дозволу на спеціальне використання природних ресурсів;

 • установлюють ліміти і видають дозволу на викиди в атмосферу, скидання стічних вод і поховання відходів;

 • обмежують або припиняють діяльність підприємств і організацій, якщо їхня експлуатація ведеться з порушенням природоохоронного законодавства;

 • застосовують адміністративні санкції у відношенні осіб, винних у порушенні природоохоронного законодавства.

У містах функціонують центри або відділи (інспекції) спеціально уповноважених державних органів в області природокористування, підлеглих відповідним міністерствам і відомствам України. Координація діяльності всіх органів в області природокористування здійснюється органами екологічної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України.