Образование за рубежом

3.2. Гармонізація національного законодавства з європейським

Для виконання Указу Президента України від 14.09.2000 р. № 1072 “Про програму інтеграції України в Європейський союз” урядом розробляється і впроваджується деталізована програма наближення природоохоронного законодавства до законодавства ЄС. Інтеграція України в Європейський союз може здійснюватися шляхом створення правової, нормативно-методичної й організаційної бази, гармонізованої з європейською, котра повинна відповідати вимогам національної і загальноєвропейської екологічної безпеки.

З метою гармонізації природоохоронного законодавства урядом здійснюються конкретні заходи – розроблені проекти нових законодавчих актів: “Про екологічний аудит”, “Про екологічне страхування”, “Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”, “Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату”. Прийнято закон “Про внесення змін у деякі законодавчі акти в зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосується навколишнього середовища”. Розроблено ряд законодавчих і нормативних актів, необхідних для реалізації в Україні вимог Монреальского протоколу щодо речовин, що руйнують озоновий шар. Упроваджено ліцензування експорту й імпорту озоно-руйнівних речовин. Відпрацьовуються механізми законодавчо-нормативного регулювання взаємодії природоохоронних органів з іншими уповноваженими в цій області органами виконавчої влади, включаючи правоохоронні органи. Ввійшов у силу і виконується Закон України “Про програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки”.

Висновки

Екологічна інтеграція України в Європейський союз повинна здійснюватися шляхом системного удосконалювання і приведення у відповідність з європейською правовою, нормативно-методичною й інституціональною базою екологічного керування й екологічної безпеки, взаємодії із суспільними об’єднаннями. Для цього необхідно в першу чергу ідентифікувати національну екологічну політику і привести її у відповідність із загальноєвропейською екологічною політикою.