Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

3.16. Економічний механізм природокористування

Економічні заходи, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів, включають:

  • визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

  • установлення лімітів використання природних ресурсів, викидів в атмосферне повітря, скидання стічних вод у водні об’єкти і розміщення відходів;

  • установлення нормативів і розмірів зборів за використання природних ресурсів, викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів і інші види шкідливого впливу;

  • збори за погіршення якості природних ресурсів (зниження родючості ґрунтів, продуктивності лісів, рибопродуктивності водних об’єктів і т.д.);

  • надання суб’єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних і інших пільг при впровадженні ними ресурсозберігаючих процесів, безвідхідних технологій, розвитку нетрадиційних джерел енергії, здійсненні інших ефективних заходів по охороні навколишнього природного середовища і заощадженню природних і енергетичних ресурсів;

  • відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства;

  • стимулювання діяльності по охороні навколишнього природного середовища й економії природних і енергетичних ресурсів.

Фінансування природоохоронних заходів здійснюється за рахунок державного і місцевого бюджетів, засобів підприємств і організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків і інших засобів.

Ліміти викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів промислового, будівельного й іншого виробництв, інших видів шкідливого впливу встановлюються для кожного підприємства й іншого джерела забруднення навколишнього природного середовища, а також для міста в цілому. Ліміти встановлюються виходячи з умов дотримання екологічних нормативів якості навколишнього природного середовища з обліком сформованої виробничої інфраструктури й екологічної обстановки в кожному конкретному місті. Ліміти періодично переглядаються звичайно вбік зменшення.

Нормативи зборів за використання природних ресурсів установлюються з урахуванням їх якості, приступності, поширення, можливості поновлення, комплексності, обсягів видобутку, місцезнаходження, можливості переробки й утилізації відходів, інших факторів. Нормативи зборів за використання природних ресурсів і за забруднення навколишнього природного середовища є єдиними для всієї країни.

На підставі встановлених лімітів і нормативів зборів визначаються розміри платежів (зборів) за спеціальне природокористування. При дотриманні лімітів ці платежі (збори) відносять на витрати виробництва, а при порушенні встановлених лімітів збори за погіршення якості природних ресурсів стягують за рахунок прибутку підприємств і організацій.

Кошти від зборів за використання природних ресурсів надходять у державний і місцеві бюджети і спрямовуються на виконання робіт з відтворення і підтримки цих ресурсів у належному стані. Засоби від зборів за забруднення навколишнього природного середовища спрямовуються в місцеві, обласні і державний фонди охорони природи. Розподіл засобів між місцевими, обласними і державним природоохоронними фондами виробляється в співвідношенні: 20, 50 і 30% відповідно, а між Київськими і Севастопольським міськими і державним природоохоронними фондами – відповідно 70 і 30%. Крім зборів за забруднення навколишнього природного середовища, до складу природоохоронних фондів включається частина коштів, стягуваних за порушення норм і правил природокористування, збиток, заподіяний порушенням природоохоронного законодавства в результаті господарської й іншої діяльності, а також добровільні внески і пожертвування.

Кошти місцевих, обласних і державних фондів охорони навколишнього природного середовища можуть витрачатися тільки на цільове фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, включаючи наукові дослідження, заходи для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, а також на стимулювання працівників органів по охороні природи і суспільних інспекторів охорони природи. Розподіл засобів фондів на здійснення тих або інших природоохоронних заходів і стимулювання співробітників виробляється по представленню місцевих органів охорони природи.

При реалізації підприємствами й організаціями заходів для охорони навколишнього природного середовища і раціональному використанню природних ресурсів, переході на безвідхідні і енергозберігаючі технології, екологізації виробництва, введенні в дію захисного устаткування й установок для утилізації і переробки відходів, установці приладів контролю за станом навколишнього природного середовища і джерелами викидів і скидань забруднюючих речовин і інших аналогічних заходів надаються пільги по оподатковуванню, а фонди охорони навколишнього природного середовища цілком звільняються від податків. Для цієї мети можуть бути видані короткострокові і довгострокові кредити на пільгових умовах. Для виробничих природоохоронних фондів установлюються підвищені норми амортизації. Підприємствам, організаціям і громадянам на договірних засадах можуть бути надані засоби з природоохоронних фондів для виконання робіт з гарантованого зниження викидів і скидань забруднюючих речовин і зменшенню шкідливих фізичних, хімічних і біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій і виробництв.

Законодавством передбачене надання природних ресурсів у користування під заставу.

Грошові кошти, стягнуті з підприємств і організацій, посадових осіб і окремих громадян, у тому числі іноземних, за порушення природоохоронного законодавства, зараховуються на окремий рахунок місцевих органів по охороні природи і можуть витрачатися на заохочення особливо відрізнилися співробітників цих органів і суспільних інспекторів по охороні природи, що особливо відрізнилися Ці ж кошти можуть витрачатися на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази органів по охороні природи.

Таблиця 3.1
Кошти, що надходять на рахунок місцевих органів по охороні природи в результаті виконання ними функцій контролю за дотриманням природоохоронного законодавства
Джерела надходження коштів Відрахування на поточний рахунок органів по охороні природи, %
Штрафи, стягнуті з громадян за порушення природоохоронного законодавства 100
Те ж з посадових осіб 50
Кошти, стягуті з громадян у відшкодування збитку, нанесеного природним ресурсам 50
Те ж із суб’єктів підприємницької діяльності 50
Кошти від реалізації незаконно добутих природних ресурсів або продукції, виготовленої з них 20
Кошти від реалізації конфіскованих знарядь незаконного видобутку природних ресурсів 100