Образование за рубежом

3.17. Екологічна експертиза й екологічний аудит

Екологічна експертиза — це екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів намічуваної або існуючої господарської діяльності, що робить або може зробити негативний вплив на навколишнє природне середовище. Екологічна експертиза спрямована на запобігання появи нових, обмеження або ліквідацію існуючих негативних джерел впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.

У частині рішення екологічних проблем міста екологічній експертизі підлягають:

*

проекти генеральних планів населених пунктів і промислових вузлів, схем районного планування;
*

техніко-економічні обґрунтування (ТЕО) і розрахунки (ТЕР), проекти на будівництво і реконструкцію, розширення, технічне переозброєння підприємств і інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;
*

діючі підприємства, інші об’єкти і комплекси, що є небезпечними для навколишнього природного середовища.

В останньому випадку, якщо ініціатором перевірки природоохоронної діяльності підприємства є адміністрація самого підприємства, така діяльність зветься екологічного аудита.

Необхідність і процедура проведення екологічної експертизи визначені природоохоронним законодавством України. Здійснюються державні і суспільні екологічні експертизи. З ініціативи зацікавлених осіб і організацій, а також за рішенням центральних або місцевих органів влади може вироблятися додаткова незалежна екологічна експертиза.

Державну екологічну експертизу об’єктів загальнодержавного і міжобласного значення проводить керування екологічної експертизи Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, об’єктів місцевого значення — відділи екологічної експертизи обласних керувань екологічної безпеки. У проведенні державної екологічної експертизи беруть участь органи державного санітарного нагляду й інші зацікавлені державні органи.

Для підготовки висновків державної екологічної експертизи залучаються спеціалізовані науково-дослідні, навчальні і проектні організації, окремі висококваліфіковані фахівці, експерти міжнародних організацій.

На державну екологічну експертизу представляється розділ проектної документації, що називається “Оцінка впливу (проектованого об’єкта) на навколишнє середовище”, скорочено — ОВНС. ОВНС включає все, присвяченому природокористуванню і впливові на навколишнє природне середовище, інформацію, що утримується в проектній документації.

Висновок державної екологічної експертизи містить оцінку екологічної допустимості і можливості реалізації представлених на експертизу проектів. Підготовка висновку державної екологічної експертизи і прийняття рішень щодо реалізації розглянутого проекту здійснюється з урахуванням суспільної думки.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є підставою для відкриття фінансування по реалізації розглянутого проекту.

Для обліку суспільної думки щодо реалізації намічуваної проектом господарської діяльності, її соціально-екологічних наслідків проводиться суспільна екологічна експертиза. Вона може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що має потребу в екологічному обґрунтуванні. Її проводять з ініціативи громадських організацій створювані на добровільних початках еколого-експертні колективи з представників громадськості, незалежних фахівців, представників преси.

Висновок суспільної екологічної експертизи висвітлюється в засобах масової інформації, подається в органи, що проводять державну екологічну експертизу, місцеві і центральні органи влади, замовникові проекту.

Усебічний комплексний аналіз і оцінка діяльності підприємств або будь-якого іншого виду діяльності в області природокористування, що впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров’я населення, одержали назву екологічного аудита.

Екологічний аудит організується з ініціативи керівника або власника об’єкта або виду діяльності і носить характер екологічного самоконтролю або екологічної самооцінки. Екологічний аудит виконується незалежно від державної екологічної експертизи. Він проводиться спеціалізованими аудиторськими організаціями, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат (ліцензію).

Висновки (результати) екологічного аудита є основою для розробки перспективних екологічних програм, планів природоохоронних заходів, формування напрямків екологічної політики.

В обов’язковому порядку екологічний аудит проводиться в процесі приватизації державних підприємств, при екологічному страхуванні, у випадках подачі підприємствами заявок на одержання знака високого екологічного стандарту продукції (”зелена мітка”), при наданні підприємствам фінансової підтримки з екологічних фондів і в інших випадках, пов’язаних з визначенням екологічних витрат.