Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

4.5. Валові викиди забруднюючих речовин.

Рівень забруднення повітряного басейну визначається кількістю і хімічним складом викинутих речовин у силу існуючого розходження забруднюючих речовин за ступенем негативного впливу на здоров’я людини, рослинний і тваринний світ, а також умовами їхнього розсіювання і перетворення в атмосфері.

Для порівняльної оцінки викидів різних речовин використовують коефіцієнти відносної агресивності речовин, величини яких наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1
Відносна агресивність забруднюючих речовин
Забруднюючі речовини Значення відносної агресивності
Оксид вуглецю 1,0
Сірчистий газ 16,5
Сірчана кислота> 49,0
Оксид алюмінію 16,9
Оксиди азоту 41,1
Оксид цинку 245,0
П’ятиоксид ванадію 1225,0
Нікель і його оксиди -
Сполуки ртуті і свинцю 22400,0
Сажа 41,5

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря міста вносять три головних джерела:

  • промисловий комплекс;

  • теплоенергетика;

  • автотранспорт.

Внесок кожного з них за основними інгредієнтами наведено в табл.4.2.

Більш розгорнута форма, що охоплює більш повний перелік забруднюючих речовин, представлена в табл. 4.3. – 4.4. Цей більш повний облік забруднюючих речовин особливо важливий для машинобудівного комплексу, загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин якого складає 18608, з них організованих – 17114. При цьому сполука його викидів характеризується різноманіттям забруднюючих речовин через різноманіття виробничих процесів, здійснюваних у ході створення продукції. Загальна кількість забруднюючих речовин, що знаходяться у викидах промислових підприємств складає більш 200. Валові викиди основних забруднюючих речовин в атмосферу міста з виробничих джерел наведено в табл.4.2. – 4.4. Аналіз даних табл.4.2 – 4.4. показує наступне:

Зіставлення даних табл.4.2. дозволяє, насамперед, відзначити істотно зрослий внесок автотранспорту в забруднення атмосферного повітря, що характерно для всіх сучасних урбанізованих мегаполісів узагалі. Автомобілі, що працюють на різних видах палива, мають різний ступінь впливу на навколишнє середовище, що видно з даних табл.4.4. Автомобілі з бензиновими двигунами є могутнім джерелом викидів свинцю, кількість якого складає 107,68 тонн на рік (у той час як весь машинобудівних комплекс викидає всього 0,6 тонн на рік). Найбільш результативний шлях скорочення викидів свинцю – припинення використання етилованого бензину. Автомобілі з дизельними двигунами викидають 5992,26 тонн на рік сажі. Обидва типи двигунів є інтенсивними джерелами викиду бенз(а)пирену - найбільш небезпечної речовини у вихлопних газах. Автотранспорт є головним постачальником в атмосферу граничних вуглеводнів, загальна кількість яких складає 45490,56 тонн у рік, серед яких можуть бути присутнім досить небезпечні канцерогенні форми.Крім того, автотранспорт викидає в атмосферу велику кількість вуглецю оксиду (254015,54 т/рік), що перевищує величину його викидів від машинобудівного комплексу в 59,7 рази, від підприємств теплоенергетики в 94,9 рази, а також оксидів азоту (30000 т/рік), що перевищує величину їхніх викидів від машинобудівного комплексу в 15,5 рази, від підприємств теплоенергетики в 4,8 рази.

З даних табл.4.3. чітко видно помітний антропогенний вплив на атмосферу підприємств теплоенергетики, на яких спалюється тверде, рідке (в основному мазут) і газоподібне паливо. При спалюванні газоподібного палива в основному викидаються оксиди азоту. При спалюванні твердого і рідкого палива в атмосферу у великих кількостях викидаються газоподібні речовини у виді сірчистого ангідриду, монооксида вуглецю й оксидів азоту, а також незгорілої твердої речовини у виді золи і сажових часток. Підприємства теплоенергетики є монополістами як джерела викидів в атмосферу ванадію п’ятивалентного у виді V2ПРО5 В меншій кількості викидаються частки сполук заліза, нікелю і кальцію, незгорілі вуглеводні.

Підприємства теплоенергетики в повітряний басейн міста викидають:
оксидів азоту 6000 т/рік;
сірчистого ангідриду 4220 т/рік;
моноксида вуглецю 2675 т/рік;
сажових часток 71,3 т/рік;
незгорілих вуглеводнів 14,0 т/рік;
часток п’ятиоксиду ванадію 70 т/рік.

Їхня частка в сумарному забрудненні атмосфери складає 3,3%.

Частка промислових підприємств міста в сумарному забрудненні повітряного басейну досягає 8,0%.

Основні викиди промислових підприємств представлені газоподібними і рідкими речовинами – 29885,2 т/рік (95,6%), у тому числі: монооксидом вуглецю – 4254,3 т/рік; оксидами азоту – 1934,6 т/рік; сірчистим ангідридом – 258,4 т/рік, а також твердими речовинами – 1373,5 т/рік (4,4%).

У помітній кількості підприємства машинобудівного комплексу викидають особливо небезпечні речовини в рідкій фазі:

формальдегід 3,7 т/рік;
водень хлористий (соляна кислота) 9,8 т/рік;
водень ціаністий (синильна кислота) 4,3 т/рік;
сірчана кислота 5,6 т/рік;
фенол 2т/рік;
а також особливо небезпечні речовини у твердій дисперсній фазі, у тому числі:
хром шестивалентний 1,4 т/рік;
марганець і його сполуки 2,4 т/рік;
нікель металевий 0,8 т/рік;
оксид міді 0,7 т/рік.

Звертає на себе увага помітна величина у викидах промислових підприємств речовин I і II класів небезпеки. Крім перерахованих особливо небезпечних речовин у твердій і рідкій фазах, присутні небезпечні речовини й у газоподібній формі, наприклад: фтористі сполуки (0,6 т/рік), аміак (8,4 т/рік).

Характерною й істотною пиловою складовою у викидах підприємств машинобудівного комплексу є зварювальні аерозолі субмікронних розмірів, кількість яких по окремих підприємствах складає:

завод ім. Малишева 5,60 т/рік;
завод «Серп і Молот» 2,93 т/рік;
«Турбоатом» 2,22 т/рік;
завод «Електромашина» 1,77 т/рік.

Співробітниками Донецького Ботанічного саду НАМ України встановлено, що різні рослини мають різну здатність очищати атмосферне повітря, як то: біла акація і липа добре поглинають оксиди сірки й азоту; каштан і липа добре поглинають окисли важких металів; клен гостролистий інтенсивно акумулює органічні сполуки типу фенолу.

Ця спеціалізація зелених насаджень, відкрита вченими-ботаніками, використовується в місті при пристрої або реконструкції санітарно-захисних зон навколо підприємств у залежності від сполуки промислових викидів, де як правило, має місце перевищення ГПК для одного або декількох забруднюючих речовин. Це дозволило підсилити здатність санітарно-захисних зон до селективної фільтрації, і, тим самим, поліпшити чистоту атмосферного повітря в місті.

Таблиця 4.2.
Валові викиди в основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря з виробничих джерел міста
Виробничі джерела Пил Монооксид вуглецю Оксиди сірки Оксиди азоту Вуглево-день Фенол Аміак Pb і його сполуки V2O5 Всього з даного джерела
Зважені част. сажові аєрозолі т/рік %
Промислові підприємства 1417.4 - 4255.0 260.0 1935.0 60,0 2,0 64,1 0,6 - 31258,7 8,0
Підприємства теплоенергетики 14.2 71,3 2675,0 4220.0 6200,0 14,0 - - - 70,0 12874,9 3,3
Автотранспорт - 6200,0 255000.0 8450.0 30000,0 47000,0 - - 108,0 - 346085,2 88,5
Спалювання твердих відходів - 50,0 500,0 1,0 32,0 - 0,324 - 0,035 - 6053 0,2
З усіх джерел 1421,6 6321,3 262430,0 12931,0 37967,0 47074,0 2,324 64,1 108,635 70,0 390824,1 100,0
Таблиця 4.3
Валові викиди забруднюючих речовин промислових підприємств
Найменування показників 1998 рік
1 2
Кількість підприємств, що мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу 325
Кількість джерел викидів забруднюючих речовин:
Усього
18608
з них організованих 17114,0
Викиди в атмосферу забруднюючих речовин, тонн 31258,7
у тому числі: тверді 1373,5
газоподібні і рідкі 29885,2
Викиди в атмосферу забруднюючих речовин по окремих інгредієнтах
Усього 31258,7
у тому числі
Окисли азоту 1934,6
Сірчистий ангідрид 258,4
Окис вуглецю 4254,3
П’ятиокис ванадію 0,2
Оксид кальцію 7,3
Марганець і його сполуки 2,4
Оксид міді 0,7
Нікель металевий 0,8
Свинець і його сполуки 0,6
Хром шестивалентний 1,4
Азотна кислота 1,3
Аміак 64,1
Водень хлористий (соляна кислота) 9,8
Водень ціаністий (синильна кислота) 4,3
Сірчана кислота 5,6
Сажа 147,8
Сірководень 0,4
Фтористі сполуки 0,6
Хлор 0,4
Бутан 22,7
Гексан 35,6
Поліетилен ОД
Циклогексан 0,6
Бутилен 0,1
Бензол 6,9
Ксилол 324,5
Стирол 0
Толуол 191,4
Дихлоретан 1,9
Вуглець чотирихлористий 0,2
Спирт изопропиловый 0,5
Спирт метиловий 0,7
Фенол 2,0
Діетиловий спирт 0,3
Бутилацетат 25,5
Этилацетат 12,3
Акролеин 3,5
Формальдегід 3,7
Ацетон 171,0
Оцтова кислота 10,6
Скипидар 2,7
Бензин 142,9
Олія мінеральна нафтова 19,3
Розчинник бутилформіатний (БЕФ) 0,1
Флюс каніфольний активований (ФКТ) 0,2
Зола сланцева 23,5
Пил неорганічний зі змістом двоокису кремнію в (%) > 70 406,6
Пил комбікормовий 9,0
Пил кісткового борошна 0,1
Пил скловолокна 7,5
Пил склопластику 0,7
Пил бавовни 14,4
Пил цементного виробництва 10,3
Вугільна зола ТЕС 4,2
Інші речовини 231065
Таблиця 4.4
Валові викиди автотранспорту по м. Харкову
Найменування речовин Валовий викид по видах палива, т/рік
Бензин Дизельне паливо
1 2 3 4
Вуглецю окис 254015,54 215355,81 38659,73
Граничні вуглеводні 47490,56 35892,64 11597,92
Азоту двоокис 29820,94 14357,05 15463,89
Сажа 6200,44 208,18 5992,26
Ангідрид сірчистий 8449,80 717,85 7731,95
Бенз(а)пирен 0,20 0,08 0,12
Свинець і його сполуки 107,68 107,68 -
Разом: 346085,16 266639,29 79445,87