Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

4.4. Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря.

Для повітря населених місць розроблені і затверджені гранично допустимі концентрації (ГДК) 411 речовин, що справляють негативний вплив на здоров’я людини, рослинний і тваринний світ.

Для оцінки рівня забруднення атмосферного повітря використовуються середньодобові і максимально разові концентрації домішок.

При порівняльному аналізі забруднення атмосфери використовуються середньорічні концентрації шкідливих речовин.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Харкові здійснюються Харківським обласним центром але гідрометеорології на 10 стаціонарних “точках” спостереження, оснащених комплектними лабораторіями «Посада-1» і «Посада-2»

Пункти функціонують по повній програмі, що включає безперервну реєстрацію вмісту забруднюючих речовин або регулярний добір проб повітря для наступного аналізу. Визначається вміст 20 забруднюючих речовин.

Спостереження проводяться щодня і цілодобово, за винятком святкових днів. У 2000 р. відібрано і проаналізовано 40328 проб атмосферного повітря.

Основний обсяг вимірів по окремих інгредієнтах, виконаних у 2000р., що випливає:

пил: відібраний і проаналізований 6677 проб повітря;
диоксид азоту: відібрано і проаналізовано 7223 проб повітря;
монооксид вуглецю: відібрано і проаналізовано 6128 проб повітря;
формальдегід: відібраний і проаналізований 5237 проб повітря;
фенол: відібраний і проаналізований 2838 проб повітря;
бензо(а)пиреп: відібрано і проаналізовано 3735 проб повітря.

Спостереження за змістом важких металів в атмосферному повітрі проводяться на двох в пунктах. Проби повітря аналізуються на вміст кадмію, свинцю, міді, хрому, марганцю, заліза, нікелю.

Лабораторією Харківського обласного центру по гідрометеорології також проводяться спостереження за вмістом в атмосферному повітрі діоксиду сірки, аміаку, сірководню, сажі, розчинних сульфатів. Крім того, визначається кислотність опадів, що є інтегральною характеристикою забруднення шарів атмосфери, у яких утворюються хмари і з яких вони випадають. Одночасно з застосуванням добору проб проводяться метеорологічні спостереження шляхом безперервного виміру швидкості і напрямку вітру, температури повітря, атмосферного тиску.

Спостереження показали наступну картину.

Вміст пилу:

середньорічна концентрація в цілому по місту зросла і складає 0,17 мг/м3, що в 1,1 рази перевищує середньодобову ГПК;

максимальна концентрація в 10,4 рази більше максимально – разової ГПК; індекс забруднення атмосфери пилом у 2000р. складає 1,12 проти 1,02. Вміст диоксиду азоту:

7,2% проб повітря мали концентрацію, що перевищує ГПК (у 2000р. – 4,5%);

індекс забруднення атмосфери міста збільшився з 0,84 у 1999 р. до 0,99 у 2000 р.

Вміст монооксиду вуглецю:

індекс забруднення атмосферного повітря В у 2000 р. складав 0,64, у 1999м – 0,60. Таким чином, концентрація в цілому по місту була нижче середньодобової ГПК.

Вміст формальдегіду:

рівень забруднення атмосфери формальдегідом у 2000 р. значно підвищився, середньорічна концентрація в 1.3 рази перевищила ГПК;

максимальна концентрація в 3,6 рази перевищила максимально – разову ГПК;

індекс забруднення атмосферного повітря міста дорівнює 1,46.

Вміст фенолу:

середньорічна концентрація нижче середньодобової ГПК;

максимальна концентрація в 4,6 рази перевищує норму. Зміст бенз(а)пирену:

у цілому по місту середньорічна концентрація трохи виросло і складає 2,55Юлмг/м”, що в 2,6 рази перевищує норму;

індекс забруднення складає 4,9 проти 3,3 у 1999 р. Вміст важких металів:

середньомісячні концентрації кадмію, свинцю, хрому, марганцю, нікелю знаходилися в межах відповідних ГПК;

концентрації заліза і міді перевищували ГПК.

Для оцінки тенденції зміни рівня забруднення атмосферного повітря міста на інтегральній основі (по сукупності дії забруднюючих речовин) на мал. 1 побудований графік значень коефіцієнта ІЗА по роках протягом семирічного періоду спостережень.