Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

5.2. Нормування якості атмосферного повітря

Для кількісної оцінки вмісту домішки в атмосфері використовується поняття концентрації — кількості речовини, що утримується в одиниці об’єму повітря, приведеного до нормальних умов.

Якість атмосферного повітря — це сукупність його властивостей, що визначає ступінь впливу фізичних, хімічних і біологічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ. Якість атмосферного повітря може вважатися задовільним, якщо вміст домішок у ньому не перевищує гранично припустимих концентрацій (ГПК). ГПК — це максимальна концентрація домішки в атмосфері, що при тривалому впливі на людину і на навколишнє середовище не робить прямого або непрямого впливу, включаючи віддалені наслідки. Під прямим впливом розуміється нанесення організмові людини тимчасової дратівної дії, що викликає відчуття запаху, кашель, головний біль. Під непрямим впливом розуміються такі зміни в навколишнім середовищі, що, не роблячи шкідливого впливу на живі організми, погіршують звичайні умови існування: уражаються зелені насадження, збільшується число мрячних днів і т.д.

Основним критерієм установлення нормативів ГПК для оцінки якості атмосферного повітря є вплив забруднюючих домішок, що утримуються в повітрі, на організм людини.

Для оцінки якості атмосферного повітря встановлені дві категорії ГПК: максимально разова (ГПК М.Р.) і середньодобова (ГПК С.С).

ГПК М.Р. — основна характеристика небезпеки шкідливої речовини. Установлена для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світловій чутливості, біоелектричній активності головного мозку) при короткочасному впливі атмосферних домішок. По цьому нормативі оцінюються речовини, що мають запах або впливають на інші органи почуттів людини.

ГПКС.С — установлена для попередження загальтоксичного, канцерогенного, мутагенного й іншого впливу речовини на організм людини. Речовини, оцінювані за цим нормативом, мають здатність тимчасово або постійно накопичуватися в організмі людини.

ГПК найбільш розповсюджених забруднюючих речовин наведено в табл.

Таблиця ПДК найбільш розповсюджених речовин
Найменування забруднюючої речовини ГПК м р, мг/м3 ГПК із з, мг/м3
Азоту диоксид 0,085 0,04
Азоту оксид 0,4 0,06
Ангідрид сірчаний 0,5 0,05
Аміак 0,2 0,04
Бенз(а)пирен 0,1 мкг/100м3
Зважені речовини 0,5 0,15
Ртуть металева 0,0003
Свинець і його сполуки 0,0003
Вуглецю оксид 5 3
Вугільна зола ТЕС 0,05 0,02
Формальдегід 0,35 0,003
Хлор 0,1 0,03

Вплив речовин, для яких не встановлені ГПК, оцінюється по орієнтованому безпечному рівні впливу забруднюючу атмосферу речовини (УЗУВШИ). УЗУВШИ — тимчасовий гігієнічний норматив для забруднюючої атмосферу речовини, встановлюваний розрахунковим методом для цілей проектування промислових об’єктів.

Нормативи ГПК для атмосферного повітря є єдиними для всієї території України. Встановлені в інших країнах ГПК можуть відрізнятися у більшу або меншу сторону.

Деякі речовини при одночасній присутності в атмосферному повітрі мають односпрямовану дію. У цьому випадку при оцінці якості атмосферного повітря повинна виконуватися наступна умова:

де З1, З2, …, Сn — концентрація кожної з речовин односпрямованої дії, мг/м3;

ГПК 1, ГПК 2, …, ГПК n – гранично припустимі концентрації цих речовин.

Для кожного проектованого і діючого об’єкта, що є стаціонарним джерелом забруднення повітряного басейну, установлюють нормативи гранично припустимих викидів (ГПВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря. ГПВ установлюють з умови, що викиди шкідливих речовин від даного джерела в сукупності з іншими джерелами не створюють приземну концентрацію, що перевищує ГПК за межами санітарно-захисної зони:

де З — концентрація речовини в приземному шарі від розрахункового джерела при збереженні нормативу ГПВ, Сф — фонова концентрація цієї ж речовини.

Якщо на даному підприємстві або групі підприємств, розташованих в одному районі, значення ГПВ по об’єктивних причинах не можуть бути негайно досягнуті, установлюють тимчасово погоджений викид (ТПВ). Термін дії нормативу ГПВ, як правило, не перевищує 5 років.

Дотримання встановлених нормативів якості атмосферного повітря забезпечує сприятливу екологічну обстановку в даному районі відповідно до вимог закону України про охорону атмосферного повітря.