Образование за рубежом

5.7. Методика оцінки якості води

Відповідно до Водного кодексу України оцінка якості води здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки водокористування й екологічних нормативів якості води водних об’єктів.

Оцінка якості води на основі нормативів екологічної безпеки водокористування. Діючі нормативи дозволяють оцінити якість води, використовуваної для комунально-побутового, господарсько-питного і рибо – господарського водокористування.

До комунально-побутового водокористування відноситься використання водних об’єктів для купання, заняття спортом і відпочинку. До господарсько-питного водокористування відноситься використання водних об’єктів як джерела господарсько-питного водопостачання і для водопостачання підприємств харчової промисловості. До рибогосподарського водокористування відноситься використання водних об’єктів як середовище існування риб і інших водних організмів. Водні об’єкти рибогосподарського призначення підрозділяються на вищі, першу і другу категорії. Різні ділянки одного водного об’єкта можуть відноситися до різних категорій водокористування.

Нормативну базу оцінки якості води складають загальні вимоги до сполуки і властивостей води і значення гранично припустимих концентрацій речовин у воді водних об’єктів.

Загальні вимоги визначають припустимі сполуки і властивості води, оцінювані найбільш важливими фізичними, бактеріологічними й узагальненими хімічними показниками. Вони можуть задаватися у виді конкретної величини, зміни величини показника в результаті впливу зовнішніх факторів або у виді якісної характеристики показника.

Гранично припустимі концентрації (ГПК) — це встановлений рівень концентрації речовин у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретного виду водокористування. ГПК, як правило, задаються у виді конкретного значення концентрації.

При оцінці якості води враховується принцип адитивності — односпрямованої дії. Відповідно до цього принципу приналежність декількох речовин до того самого ЛПВ виявляється в підсумовуванні їхнього негативного впливу

.

З огляду на сказане оцінка якості води з погляду екологічної безпеки водокористування виробляється за наступною методикою.

Водні об’єкти вважаються придатними для комунально-побутового і господарсько-питного водокористування, якщо одночасно виконуються наступні умови:

 • не порушуються загальні вимоги до складу і властивостей води для відповідної категорії водокористування;

 • для речовин, що належать до третього і четвертого класів небезпеки, виконується умова:

  де З — концентрація речовини у водному об’єкті, г/м3;

 • для речовин, що належать до першого і другого класів небезпеки, виконується умова:

  де Сі і ГПКі відповідно концентрація і ГПКі-ї речовини першого або другого класу небезпеки.

Водні об’єкти вважаються придатними для рибогосподарського водокористування, якщо одночасно виконуються наступні умови:

 • не порушені загальні вимоги до складу і властивостей води для відповідної рибогосподарської категорії;

 • для речовин, що належать до однакового ЛПВ, виконується умова:

  де Сі. і ГПКі відповідно концентрація і ГПКі-ї речовини.

Оцінка якості води на основі екологічних нормативів. Екологічні нормативи якості води встановлюються для оцінки стану водних об’єктів на основі екологічної класифікації поверхневих вод.

Система екологічної класифікації якості поверхневих вод включає три класифікаційні групи: сольової сполуки, еколого-санітарних показників і показників складу і біологічної дії специфічних речовин.