Образование за рубежом

PlayPhrase.me - Учи английский

5.4. Джерела утворення і викидів в атмосферу забруднюючих речовин по галузях промисловості

Теплові електростанції. Очікуване в найближчі десятиліття виснаження запасів нафти і газу ставить перед енергетиками задачу розширення частки використання твердого палива, особливо вугілля і сланців низької якості, запасів яких вистачить на тривалий час.

При спалюванні вугілля середня запиленість димових газів складає 10 – 50 г/м3.

Хімічний склад пилу (золи) залежить від родовища вугілля, товщини шару, вмісту в куті порожньої породи. Пил складається, як правило, з Si2, А12ПРО3, Fе2ПРО3, СаО, Мg0, ДО2ПРО, Nа2О и містить мікродомішки сполук ванадію, ртуті, свинцю, миш’яку, радіоактивні і канцерогенні речовини. Дисперсна сполука пилу залежить від способу помелу і марки вугілля. Розмір часток коливається від 5 до 60 мкм.

До складу димових газів входить SО2, що утворюється в результаті окислювання сірки, що є у вугіллі в межах від 0,3 до 8%. Концентрація SО2 у димових газах залежить від вмісту сірки у вугіллі, коефіцієнта надлишку повітря в топці казана, технології спалювання і визначається за матеріальним балансом.

Оксиди азоту NОХ утворюється при високих температурах у топці казана в результаті взаємодії азоту і кисню, що утримуються в повітрі. Концентрація NОХ у димових газах залежить від максимальної температури в топці.

Димові гази містять З, що утворюється в результаті неповного згоряння палива.

При спалюванні мазуту запиленість димових газів складає 20 – 50 мг/м3.

Димові гази містять SО2, концентрація якого залежить від вмісту сірки в мазуті, що коливається в межах від 0,3 до 2,8%. Так само, як і при спалюванні вугілля, відбувається утворення і викид NОХ і З.

При спалюванні природного газу викидів золи не відбувається, викиди сполук сірки незначні. Мають місце утворення і викиди З і NОX.

Видобуток мінеральної сировини здійснюється в шахтах або відкритих розробках. Джерелами забруднення атмосфери є терикони, відвали, відкриті розрізи, ділянки навантаження, розвантаження і транспортування сипучих матеріалів. Викиди в атмосферу відбуваються в результаті поверхневого запилення. Тліючі вугільні відвали і терикони виділяють в атмосферу гази, що містять З, З2, SО2, Н2S, NОX При проведенні підривних робіт утвориться пилогазова хмара, що містить пил здрібненої породи, З, NOX.

Чорна металургія. Підприємства чорної металургії роблять украй негативний вплив на стан атмосферного повітря таких великих міст і промислових центрів України, як Алчевськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кривій Ріг, Маріуполь і інші.

Основними джерелами утворення і викидів в атмосферу забруднюючих речовин є наступні технологічні процеси: підготовка сировини (збагачення, агломерація), виробництво коксу, доменне виробництво, виробництво сталі, виробництво прокату.

Частка неорганізованих викидів у загальному обсязі викидів підприємства досягає 10 – 26%.

Для аглофабрики продуктивністю (10 – 11)?103 т/доба кількість агломераційних газів, що викидаються в атмосферу, складає – 1,83 – 106 м3/год, їхній запиленість 8 – 10 г/м3, зміст ІЗ2 – 4,2%, З – 0,6 – 0,9%, SО2 – 0,05%.

У процесі виробництва коксу мають місце викиди в атмосферу коксового газу. Зразкова сполука коксового газу: З2 – 1,6 – 3%; ПРО2 – 0,4 – 0,8%; СmНn – 2 – 2,5%; З – 5 – 6,5%; СН4 – 24,5 – 26,5%; Н2 – 58 – 62%; N2 – 2 – 3,5%.

У доменному виробництві мають місце викиди в атмосферу продуктів згоряння з доменної печі (колошникових газів) у процесах завантаження шихти, випуску чавуна, охолодження шлаку.

Колошниковий газ містить: пил — до 30 г/м3; З — 23—40%; З2 — 15-22%; Н2 - 1,5-6%; сліди SО2, Н2S.

У загальному балансі пилогазових викидів сталеплавильних агрегатів на частку мартенівського виробництва стали припадає 75% пилу, 85% оксидів азоту, 90% диоксида сірки. Запиленість димових газів складає 0,5—2 г/м3.

Кольорова металургія. Істотний внесок у забруднення повітряного басейну підприємствами кольорової металургії вносять заводи з виробництва алюмінію. Вміст пилу в газах може досягати: у дробарках, млинах — 5 – 20 г/м3; у сушарках — до 80 г/м3; у випалювальних печах — 20 – 30 г/м3. Крім пилу, що відходить гази містять: НСl, НF, З, SО2.

Питомий викид забруднюючу атмосферу речовин: сполуки фтору – до 20 кг/т; сірчисті сполуки – до 10 – 12 кг/т; смолисті речовини – до 11 кг/т; пил – 30 – 85 кг/т.

Машинобудування. На машинобудівних підприємствах основними джерелами забруднення атмосфери є наступні види виробництва: зварювання і теплове різання металу; ливарне виробництво; механічна обробка металів; нанесення лакофарбових покриттів.

Будівельна промисловість. Виробництво цегли включає: видобуток, дроблення, просівання сировинних компонентів і складання шихти, формування цегли, різання, сушіння і випал.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу складають:

частки дрібнодисперсної сухої глини і її домішок при вантажно-розвантажувальних роботах, транспортуванні, дозуванні, збереженні;

викиди з печей від згоряння палива і випару домішок, що знаходяться в глині, що залежать від виду палива, домішок, робочих температур у печі.

Вони містять аерозолі, SО2, NOX, З, фториди. Середній питомий обсяг викидів — 30—40 кг/т цегли.

Процес виробництва цементу включає видобуток, дроблення і змішання вихідних матеріалів, випал і дроблення клінкера, охолодження готової продукції. Сировиною для виробництва цементу є суміш вапняку, глини або глинистих сланців з добавками доменних або казанових шлаків.

В атмосферу викидаються пил і продукти згоряння, що містять NОХ і SО2 у кількостях, що залежать від виду використовуваного палива й особливостей процесу випалу.

Питомий викид пилу при виробництві скла на 1 т продукції складає 190,9 кг.

Виробництво скла включає підготовку сировинних компонентів, одержання шихти, її варіння в печі і формування. Поширення одержали скловарні печі з прямим спалюванням газу або вугілля. В атмосферу викидаються:

аерозолі, що виникають при підготовці вихідної сировини в кількості. 0,018 – 0,027 кг/т;

2 — утвориться при згорянні сірки, що знаходиться в паливі, і при розкладанні сульфатів у скляній шихті, в основному сульфату натрію;

2 — утвориться шляхом термічного зв’язування атмосферного азоту в печі;

фтористі сполуки і миш’як — з мінеральних домішок у вихідній сировині.

У процесі теплової обробки керамічних виробів забруднюючі атмосферу речовини виділяються в результаті реакцій, що відбуваються між основними компонентами сировини і при спалюванні палива в теплових агрегатах. З компонентів сировини виділяються сполуки сірки, хлору і фтору, водорозчинні солі соляної і сірної кислот, оксид вуглецю, сірчистий і сірчаний ангідрид, фтористий водень.

Переробка нафти і збереження нафтопродуктів. Основні процеси, що є джерелами забруднення атмосфери:

  • 2, NOX аерозолі, вуглеводні, З, Н2S;

  • 2, альдегіди, NОХ.

Хімічна промисловість, виробництво мінеральних добрив. На хімічних підприємствах виробляється більш 70 000 видів готової продукції. Разом з побічними продуктами у виробництві використовується 500—600 тис. хімічних сполук. Основні викиди хімічних підприємств: аерозолі, оксиди сірки, оксиди азоту, вуглеводні, оксид вуглецю.

Виробництво сірчаної кислоти — основне джерело викидів оксидів сірки; виробництво аміаку — оксидів азоту; пластмас — вуглеводнів; газової сажі — оксиду вуглецю.

Головною забруднюючою атмосферу речовиною при виробництві добрив є аерозолі, що містять сполуки азоту, фосфору і фтору.

Викиди при виробництві сечовини містять тверді частки — до 150 кг/т, аміак — до 14 кг/т, формальдегід — до 10 г/т.

Автомобільний транспорт. В автомобілі існує три види викидів забруднюючих речовин: відпрацьовані гази двигунів, картерні гази, паливні випари. Найбільш об’ємними з них є відпрацьовані гази. Основними токсичними компонентами відпрацьованих газів є оксид вуглецю, оксиди азоту, незгорілі вуглеводні, диоксид сірки, сажа, сполуки свинцю (при етилірованому бензині), поліциклічні ароматичні вуглеводні, бенз(а)пірен.

Істотні викиди SО2 у дизельних двигунах обумовлені високим змістом сірки в дизельному паливі.

Сажовий аерозоль складається з часток вуглецю і важких (рідких) вуглеводнів.

Токсичність викидів двигунів внутрішнього згоряння обумовлена адсорбованими на поверхні часток вуглецю поліциклічними ароматичними вуглеводнями, з яких багато є канцерогенами. При використанні етилованих сортів бензину в атмосферу потрапляють тетра-етилсвинець і інші його сполуки, що є сильно діючими токсичними речовинами.